Οδηγίες για τους/τις Συγγραφείς

 • Στα υπό δημοσίευση άρθρα ακολουθείται το σύστημα της διπλής τυφλής κρίσης
 • Στην πρώτη σελίδα (ξεχωριστό έγγραφο) πρέπει να περιλαμβάνονται:
 • Ο τίτλος του άρθρου (μέχρι 20 λέξεις)
 • Το/τα ονοματεπώνυμο/-α συγγραφέα/-ων, η βαθμίδα και ο οργανισμός προέλευσης (Πανεπιστήμιο και Τμήμα)
 • Η ηλεκτρονική διεύθυνση και ο τηλεφωνικός αριθμός του υπεύθυνου για την επικοινωνία συγγραφέα
 • Στο κυρίως κείμενο πρέπει να περιλαμβάνονται:
 • Η περίληψη (μέχρι 200 λέξεις) πρώτα στην ελληνική και κατόπιν στην αγγλική γλώσσα (Abstract) σε ενιαίο κείμενο, χωρίς παραγράφους και παραπομπές
 • 4-6 λέξεις κλειδιά (Keywords) κάτω από κάθε περίληψη
 • Η εισαγωγή, που περιλαμβάνει τους βασικούς ερευνητικούς σκοπούς και υποθέσεις, η μεθοδολογία, τα αποτελέσματα, η συζήτηση και η βιβλιογραφία
 • Τα υπό δημοσίευση άρθρα πρέπει να ακολουθούν το σύστημα American Psychological Association (APA)
 • Η έκταση του άρθρου προτείνεται να είναι από 3.000 ως 10.000 λέξεις, συμπεριλαμβανομένων των περιλήψεων, της βιβλιογραφίας, των πινάκων, διαγραμμάτων, σχημάτων, εικόνων και παραρτημάτων
 • Τα άρθρα πρέπει να είναι σε αρχείο Microsoft Word
 • Τα άρθρα πρέπει να χρησιμοποιούν γραμματοσειρά Cambria και μέγεθος χαρτιού Α4, συμπεριλαμβάνοντας αρίθμηση σελίδων
 • Περιθώρια: Επάνω, Κάτω, Δεξιά & Αριστερά 3 εκατοστά (Περίληψη 4 εκατοστά)
 • Δεν επιτρέπονται οι υποσημειώσεις
 • Πρότυπο: Οι συγγραφείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν το επισυναπτόμενο Πρότυπο Υποβολής Άρθρων για το/τα άρθρο/-α τους
 • Πίνακες: Όλοι οι πίνακες πρέπει να πληκτρολογηθούν στο ίδιο έγγραφο και να τοποθετηθούν στο κείμενο. Οι πίνακες, τα διαγράμματα, τα σχήματα και οι εικόνες πρέπει να αριθμηθούν.
 • Σχήματα, εικόνες: Όλα τα σχήματα και οι εικόνες πρέπει να ονομάζονται «Σχήματα» και πρέπει να είναι αριθμημένα, καθώς και να διαθέτουν μικρές περιγραφές.

Οι εργασίες να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση eletekpaxiol@gmail.com