Άρθρο 1

Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο υπό την επωνυμία “Ελληνική Εταιρεία Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης” με έδρα την Αθήνα.

Άρθρο 2

Σκοποί του σωματείου είναι:

α. Η προαγωγή των επιστημονικών γνώσεων που αφορούν όλες τις πτυχές της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και η διάδοσή τους στην ευρύτερη επιστημονική και ιδιαίτερα στην εκπαιδευτική κοινότητα.

β. Η μελέτη και επιστημονική ανάλυση του τρόπου εφαρμογής της αξιολόγησης στην ελληνική εκπαίδευση και η συμβολή στην υπέρβαση των σχετικών προβλημάτων και δυσκολιών.

γ. Η συμβολή στον καλύτερο προγραμματισμό και στη βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και των επί μέρους συντελεστών του μέσω της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

δ. Η συμμετοχή στην επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης σε θέματα σχετικά με την εκπαιδευτική αξιολόγηση.

ε. Η εκπόνηση μέσων αξιολόγησης των μα­θητών, των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης, των αναλυτικών προγραμμάτων και των διδακτικών μέσων.

στ. Η παροχή επιστημονικής βοήθειας και τεχνικών συμβουλών στα όργανα της πολιτείας και σε άλλους αναγνωρισμένους οργανισμούς ή φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, για θέματα αξιολόγησης.

ζ. Η ανάπτυξη συνεργασίας με ελληνικά και ξένα συναφή επι­στημονικά ιδρύματα, κέντρα ερευνών και οργανισμούς.

η. Η λήψη κάθε άλλου νόμιμου μέτρου που προωθεί την επιστημονική γνώση σε θέματα εκπαιδευτικής αξιολόγησης.

Άρθρο 3

Μέσα

Την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών επιδιώκει η Εταιρεία με :

α) τη διεξαγωγή και δημοσίευση επιστημονικών ε­ρευνών και μελετών επί θεμάτων Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης.

β) τη δημοσίευση άλλου είδους εργασιών που αναφέρονται σε αντικείμενο, που εντάσσεται στον τομέα της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης,

γ) τη μετάφραση και δημοσίευση αξιόλογων ξενόγλωσσων έργων (βιβλίων και άρθρων) σχετικών με την Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, καθώς και μέσων εφαρμογής της σε όλους τους τομείς και τα επίπεδα του εκπαιδευτικού έργου,

δ) την πραγματοποίηση επιστημονικών ανακοινώσεων τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό,

ε) την οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων με θέματα σχετικά με όλες τις πτυχές και τους τομείς της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης,

στ) την έκδοση ειδικού επιστημονικού περιοδικού με τον τίτλο: «Ελληνική Επιθεώρηση Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης»,

ζ.)  τη δημοσίευση αυτοτελών έργων σχετικών με την Εκπαιδευτική Αξιολόγηση,

η) την καθιέρωση ειδικών βραβείων και επαίνων για πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες που αποτελούν συμβολή στην Εκπαιδευτική Αξιολόγηση,

θ) καθώς και με κάθε άλλο νόμιμο μέσο που θα κρίνει σκόπιμο και ωφέ­λιμο το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Άρθρο 4

Σφραγίδα

Η Εταιρεία έχει σφραγίδα που φέρει κυκλικά τις λέξεις: “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ”

Άρθρο 5

Προϋποθέσεις εγγραφής τακτικών μελών

Η Εταιρεία έχει τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα μέλη. Τακτικά μέλη της Εταιρείας μπορούν να εγγραφούν Έλληνες υ­πήκοοι:

α) Καθηγητές των ελληνικών ΑΕΙ και Τ.Ε.Ι. ή άλλων ομοταγών ιδρυμάτων με ειδίκευση στην εκπαιδευτική αξιολόγηση, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. διορισμού τους, καθώς και οι διατελέσαντες Καθηγητές της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης  στα Α.Ε.Ι. ή τα Τ.Ε.Ι. ή σε ομοταγή ιδρύματα.

β) το επιστημονικό προσωπικό επίσημα αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων ή άλλων επιστημονικών Ιδρυμάτων, Σχολικοί Σύμβουλοι και εκπαιδευτικοί που ασχολούνται αποδεδειγμένα με θέματα εκπαιδευτικής αξιολόγησης, εφόσον έχουν τα προσόντα που ορίζει η παράγραφος (γ) του παρόντος άρθρου ή εάν έχουν συμπληρώσει 6ετή τουλάχιστον υπηρεσία σε ιδρύματα σχετικά με την εκπαιδευτική αξιολόγηση και έχουν σημαντική ερευνητική και συγγραφική δράση συναφή με το αντικείμενο αυτό.

γ) Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με θέμα διατριβής σχετικό με την Εκπαιδευτική Αξιολόγηση ή μεταπτυχιακού διπλώματος επιπέδου Master με εξειδίκευση σε οποιαδήποτε τομέα της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης.

δ) Προσωπικότητες του ελληνικού εκπαιδευτικού και πνευματικού γενικά κόσμου με αξιόλογο έργο και ιδιαίτερα σημαντική συνεισφορά στον τομέα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης.

Άρθρο 6 

Διαδικασία εγγραφής των τακτικών μελών

Τα άτομα που πληρούν τους όρους του άρθρου 5 μπορούν να εγγραφούν μέλη της εταιρείας ύστερα από αίτησή τους και πρόταση δύο τουλάχιστον από τα παλαιά μέλη της Εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και αποφαίνεται τελικά και γνωστοποιεί εγγράφως την απόφασή του στους ενδιαφερόμενους.

Μαζί με την αίτηση κατατίθεται και αντίγραφο του οικείου διπλώματος ή άλλων πιστοποιητικών, από τα οποία προκύπτει η ιδιότητα του αιτούντος και ο χρόνος υπηρεσίας του, εφόσον αυτό απαιτείται, καθώς και σύντομο βιογραφικό σημείωμα με μνεία των δραστηριοτήτων και επιστημονικών εργασιών του, καθώς και ενδεικτικά δημοσιεύματα, εάν υπάρχουν. Τα στοιχεία αυτά δεν απαιτούνται για τα τακτικά μέλη που εμπίπτουν στην παράγραφο α του άρθρου 5.

Άρθρο 7

Αντεπιστέλλοντα μέλη

Αντεπιστέλλοντα μέλη της Εταιρείας δύνανται να εγγραφούν άτομα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5, ανεξάρτητα από την υπηκοότητά τους, που διαβιούν εκτός Ελ­λάδας και μπορούν να συμβάλλουν στην προώθηση των σκο­πών της Εταιρείας. Τα αντεπιστέλλοντα μέλη ανακηρύσσονται ύστερα από αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο και πρόταση τριών από τα παλιά μέλη της Εταιρείας, κατά τη δια­δικασία που ορίζει το άρθρο 6.

Πρόταση για ανακήρυξη διακεκριμένων προσωπικοτήτων σε αντεπιστέλλοντα μέλη της Εταιρείας μπορεί να υποβληθεί στο Διοικητικό της Συμβούλιο και από τρία τουλάχιστον παλαιά μέλη. Η πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικά στοιχεία που αποδεικνύουν την ενασχόληση του προτεινομένου με την Εκπαιδευτική Αξιολόγηση και τη συμβολή του στην προώθηση του επιστημονικού αυτού κλάδου

Άρθρο 8

Επίτιμα μέλη

Επίτιμα μέλη της Εταιρείας ανακηρύσσονται, ύστερα από πρόταση πέντε τουλάχιστο μελών της Εταιρείας, Έλληνες και ξένοι επιστήμονες με σημαντική ερευνητική και συγγραφική δράση στην περιοχή της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, με διεθνή αναγνώριση, καθώς και άτομα, των οποίων το έργο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην προαγωγή και ανάπτυξη του κλάδου αυτού στην Ελλάδα. Τα επί­τιμα μέλη σε ουδεμία υποχρέωση εισφοράς υπόκεινται.

Άρθρο 9

 Εισφορά εγγραφής  – ετήσια συνδρομή

Τα τακτικά μέλη της Εταιρείας υποχρεούνται στην καταβο­λή του ποσού των 20 (είκοσι) ευρώ κατά την εγγραφή τους στην Εταιρεία και σε ετήσια συνδρομή που ανέρχεται στο ποσό των 50 (πενήντα) ευρώ. Τα ποσά αυτά μετά την πάροδο έ­τους από την επικύρωση του παρόντος καταστατικού μπορούν να μεταβληθούν, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10 

Δικαιώματα μελών

Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του “εκλέγειν και εκλέ­γεσθαι”, εφόσον είναι οικονομικά τακτοποιημένα. Τα αντεπιστέλ­λοντα και επίτιμα μέλη μπορούν να μετέχουν στις γενικές συνελεύσεις και να εκφέρουν τη γνώμη τους στα θέματα που συζητούνται χωρίς δικαίωμα ψήφου. Όλα τα μέλη της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης εισόδου στις δημόσιες εκδηλώσεις, στα συ­νέδρια, στα συμπόσια και στα σεμινάρια που διοργανώνει η Εταιρεία με μειωμένα έξοδα συμμετοχής. Δι­καιούνται να λαμβάνουν δωρεάν τα δημοσιεύματά της και να συμμετέχουν ή να αναλαμβάνουν, ύστερα από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μέρος σε έρευνες που θα διεξάγονται υπό την εποπτεία της ή με τη χρηματοδότησή της ή σε προγράμματα στα οποία μετέχει η Εταιρεία.

Τα τακτικά μέλη της Εταιρείας δύνανται να προΐστανται των επιστημονικών επιτροπών της, διοριζόμενα σ’ αυτές από το Διοικητικό Συμβούλιο και φροντίζουν για τις δημόσιες σχέσεις της Εταιρείας, τη λειτουργία της βιβλιοθήκης και την οργάνωση των εκδηλώσεων της Εταιρείας.

‘Άρθρο 11

 Διαγραφή μελών

Τα μέλη της Εταιρείας που δεν εκπληρώνουν τις οικονομι­κές τους υποχρεώσεις επί διετία ή δεν τηρούν το Καταστατικό ή λειτουργούν αντίθετα προς τα συμφέροντα της διαγράφονται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη αυτά έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην πρώτη μετά τη διαγραφή τους Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και να ζητήσουν την επανεγγραφή τους, αν έχουν εκλείψει οι λόγοι για τους οποίους διαγράφηκαν.

Άρθρο 12

Διοικητικά όργανα

Όργανα Διοίκησης της Εταιρείας είναι: α) το Διοικητικό Συμβούλιο, β) το Εποπτικό Συμβούλιο και γ) η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 13

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο ( Δ.Σ.) είναι 5μελές και εκλέγεται από Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία οφείλει να συγκαλείται εντός του μηνός Οκτωβρίου. Μαζί με τα τακτικά μέλη εκλέγονται και δύο αναπληρωματικά. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Αρχίζει από την ημέρα της συγκρότησής του σε σώμα και λήγει με τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ. και την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής μεταξύ απερχομένου και αναλαμβάνοντος Δ.Σ.

Μέσα σε 15 ημέρες από την εκλογή των νέων μελών του Δ.Σ. καλούνται αυτά από εκείνον που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση κωλύματός του από τον αμέσως επόμενο, σε συνεδρία, προκειμένου να συγκροτηθούν σε σώμα.

Σε περίπτωση αμέλειας των δύο μελών που προαναφέρθηκαν, δικαίωμα σύγκλησης αυτών που εκλέχθηκαν από τη Γενική Συνέλευση έχουν από κοινού δύο τουλάχιστο από τα εκλεγέντα μέλη, ανεξάρτητα από τη σειρά εκλογής τους και μετά την παρέλευση 15νθημέρου από την ημέρα πραγματοποίησης των εκλογών.

Για τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα πρέπει να παρίστανται κατά την πρώτη συνεδρία τουλάχιστον 4 από τα 5 μέλη του. Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρία επαναλαμβάνεται την επομένη εβδομάδα και προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου και των άλλων μελών του Δ.Σ., υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των μελών που είναι παρόντα δεν είναι μικρότερος των τριών. Σε περίπτωση άκαρπου αποτελέσματος διενεργούνται με ευθύνη του παλιού Δ. Σ. νέες εκλογές, μέσα σε 2 μήνες από την ημέρα πραγματοποίησης των πρώτων εκλογών. Έως τη συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία διοικείται από το προηγούμενο.

Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και ο Ειδικός Γραμματέας εκλέγονται ύστερα από ψηφοφορία των μελών του Δ.Σ. Η ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. είναι μυ­στική και διενεργείται χωριστά για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14 

Αρμοδιότητες του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό και Ειδικό Γραμματέα και τον Ταμία.

Το Δ.Σ. αποτελεί το άμεσο όργανο Διοίκησης της Εταιρείας. Μελετά και αποφασίζει τα καταλληλότερα μέτρα για την ανάπτυξή της και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των σκοπών της και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Διαχειρίζεται την περιουσία της Εταιρείας, υπερασπίζεται τα συμφέροντά της ψηφίζει τον προϋπολογισμό και απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης και τους υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και, γενικά, φροντίζει για κάθε θέμα που δεν ανάγεται στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης ή του Εποπτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στις παντός είδους και βαθμού Δικαστικές και Διοικητικές Αρχές, καθώς και στις νόμιμες σχέσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα. β) Συγκαλεί το Δ.Σ., κοινοποιώντας πριν από 8 τουλάχιστο μέρες σχετική γραπτή πρόσκληση στα μέλη του, μαζί με αντίγραφο των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, την οποία καταρτίζει σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα και την προσυπογράφει με αυτόν. γ) Προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δ) Εποπτεύει την καλή λειτουργία των γραφείων και των άλλων υπηρεσιών της Εταιρείας και προΐσταται στις επιστημονικές έρευνες και μελέτες, οι οποίες εγκρίνονται από πενταμελή επιτροπή, που ορίζεται από το Δ.Σ. και πραγματοποιούνται από μέλη της Εταιρείας. Οι έρευνες αυτές τελούν υπό την έγκριση του Δ.Σ. ε) Υπογράφει την αλληλογραφία και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών μαζί με τον Ταμία.

Ο Αντιπρόεδρος βοηθά τον Πρόεδρο στο έργο του και τον αναπληρώνει σε όλα του τα καθήκοντα, όταν κωλύεται ή απουσιάζει.

Ο Γενικός Γραμματέας φροντίζει γενικά για την οργάνωση και λειτουργία των γραφείων και των αρχείων της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα: α) εποπτεύει την καλή διεξαγωγή της αλληλογραφίας, την ταξινόμησή της και την τήρηση του αρχείου, β) προσυπογράφει κάθε έγγραφο που υπογράφεται από τον Πρόεδρο εκτός από τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών, γ) καταρτίζει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και προσυπογράφει την ημερήσια διάταξη των συνεδριών του Δ.Σ., δ) εισηγείται στο Δ.Σ. τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεως με τη βοήθεια του Ειδικού Γραμματέα. ε) Τηρεί, τέ­λος, το μητρώο των μελών της Εταιρείας, τακτικών, αντεπιστελλόντων και επιτίμων, και ενημερώνει τη σχετική επετηρίδα.

Ο Ταμίας ασκεί τα καθήκοντα του διαχειριστή της περιουσίας της Εταιρείας τόσο της χρηματικής όσο και της άλλης. Ειδικότερα : α) εισπράττει τα έσοδα της Εταιρείας και διενεργεί τις πληρωμές, β) ταξινομεί και φυλάσσει με δικιά του ευθύνη όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά των εισπράξεων και πληρωμών, γ) συντάσσει και εισηγείται στο Δ.Σ. και στη Γενική Συνέλευση τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό της Εταιρείας, δ) τηρεί το βιβλίο του ταμείου, καθώς και το βιβλίο της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας και κάθε άλλο λογιστικό βιβλίο που θα κριθεί απαραίτητο, ε) φροντίζει, τέλος, για την αξιοποίηση της περιουσίας της Εταιρείας κατά τον καλύτερο τρόπο.

Μέλη του Δ.Σ. που πεθαίνουν, παραιτούνται ή διαγράφονται, αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία καλούνται κατά σειρά επιτυχίας.

Αν παρατηθούν ή εκλείψουν τρία ή περισσότερα μέλη του Δ.Σ. διενεργούνται αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ.

Άρθρο 15

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε τρείς μήνες και συ­γκεκριμένα το πρώτο 10ήμερο του Ιανουάριο, του Απριλίου, του Ιουλίου, και του Οκτωβρίου και έκτακτα όποτε προκύψει ανάγκη, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή αίτηση 3 τουλάχιστο από τα μέλη του. Η πρόσκληση της συνεδρίας μαζί με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κοινοποιείται με τη φροντίδα του Γενικού Γραμματέα σ’όλα τα μέλη του Δ.Σ. πριν από15 μέρες για τις τακτικές συνεδριάσεις και πριν από 8 τουλάχιστον για τις έκτακτες.

Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. βρίσκονται σε απαρτία, εάν παρίστανται 3 τουλάχιστον από τα 5 μέλη του, και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου θεωρείται διπλή.

Των συνεδριών του Δ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο Αντιπρόεδρος και εάν κωλύεται και αυτός ο Γενικός Γραμματέας.

Για κάθε συνεδρία κρατούνται πρακτικά, τα οποία διαβάζονται στην αρχή της επόμενης συνεδρίας και υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. Σε περίπτωση ανάγκης αμέσου εκτέλεσης των αποφάσεων του Δ.Σ. τα πρακτικά επικυρώνονται και υπογράφονται κατά την ίδια συνεδρία. Για τις αποφάσεις του Δ.Σ. ευθύνονται όλα τα παρόντα μέλη εκτός από εκείνα που διαφώνησαν και διαχώρισαν τη θέση τους ως προς την απόφαση που πάρθηκε.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. εκτελούνται με ευθύνη του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Μέλη του Δ.Σ. που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από 5 συνεχείς συνεδριάσεις διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ. και του Εποπτικού Συμβουλίου.

Εάν μετά την εξάντληση των αναπληρωματικών μελών παραμένουν κενές 3 τουλάχιστο θέσεις του Δ.Σ. συγκαλείται με φροντίδα του Προέδρου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέων μελών. Εάν τα κενά αυτά δημιουργηθούν το τελευταίο εξάμηνο της θητείας του Δ.Σ. κατά τη Γενική Συνέλευση ενεργούνται αρχαιρεσίες για την πλήρη ανανέωση τόσο του Διοικητικού όσο και του Εποπτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16 

Εποπτικό Συμβούλιο

Το Εποπτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) είναι 3μελές και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση μαζί με το Δ.Σ. για θητεία τριών ετών, της οποίας η έναρξη και η λήξη ορίζεται κατά την ίδια διαδικασία με εκείνη του Δ.Σ.

Μέσα σε 20 μέρες από την εκλογή τους τα μέλη του Ε.Σ. συνέρχονται σε συνεδρία ύστερα από πρόσκληση εκείνου που συγκέντρωσε τους περισσότερους ψήφους για να συγκροτηθούν σε σώμα με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα.

Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε 6μηνο και έκτακτα κάθε φορά που θα κριθεί αναγκαίο, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή δύο τουλάχιστον από τα μέλη του και ελέγχει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας.

Στις συνεδρίες του Ε.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρός του και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του ο αντιπρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Ως προς την τήρηση των πρακτικών, την πρόσκληση των μελών του ΕΣ την απαραίτητη πλειοψηφία κ.λπ. ισχύουν όσα και για το Δ.Σ. Το Ε.Σ. θεωρείται ότι έχει απαρτία εάν παρίστανται 2 τουλάχιστο από τα μέλη του.

Το Ε.Σ. συνέρχεται σε κοινές με το Δ.Σ. συνεδρίες στις περιπτώσεις που απαιτείται αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή αν το ζητήσει η πλειοψηφία του Δ.Σ. Στις κοινές συνεδρίες προεδρεύει ο πρόεδρος του Ε.Σ., τον οποίο, όταν κωλύ­εται, αναπληρώνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και, κατά δεύτερο λόγο, ο Αντιπρόεδρος του Ε. Σ.

Το Ε.Σ. υποβάλλει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση για την πορεία του έργου της Εταιρείας και για τις σχετικές ενέργειες του Δ.Σ. Η έκθεση αυτη, η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Ε. Σ., κοινοποιείται στο Δ.Σ. 10 μέρες τουλάχιστο πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικό κεφάλαιο της έκθεσης αναφέρεται στη διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας. Όσον αφορά τη διαγραφή και την αναπλήρωση με­λών του Ε.Σ. ισχύουν όσα και για το Δ.Σ.

Άρθρο 17

Γενική Συνέλευση

Οι Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας είναι Τακτικές και Έκτακτες. Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μια φορά το χρόνο, το μήνα Οκτώβριο. Οι έκτακτες συγκαλούνται σε περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ. με πλειοψηφία 4 τουλάχιστο ψήφων, καθώς και για τις περιπτώσεις, οι οποίες ρητά ορίζονται από το καταστατικό της Εταιρείας.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί, επίσης, να συγκληθεί, αν το ζητήσουν εγγράφως το 1/4 από τα τακτικά μέλη της Εταιρείας, τα οποία είναι ταμειακά τακτοποιημένα, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Ε.Σ. Στην αίτηση αναγράφονται με σαφήνεια και πλήρη αιτιολογία τα επιχειρήματα, για τα οποία ζητείται η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Αίτηση χωρίς σαφή αιτιολογία της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης δεν λαμβάνεται υπόψη. Ο Πρόεδρος του Ε.Σ. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του εισάγει το θέμα της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης σε κοινή συνεδρία των Δ.Σ. και Ε.Σ. κατά την οποία λαμβάνεται απόφαση για την σύγκληση ή μη Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών των Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίων.

Τα μέλη της Εταιρείας καλούνται σε Τακτική ή Έκτακτη γενική συνέλευση με πρόσκληση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα 15 τουλάχιστο μέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Μαζί με την πρόσκληση γνωστοποιούνται στα μέλη και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία υπογράφεται, επίσης, από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν όλα τα μέλη της Εταιρείας. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα τακτικά μέλη, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι της Εταιρείας. Τα επίτιμα και αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να συμμετέχουν “μετά γνώμης” στις Γενικές Συνελεύσεις, αλλά δεν ψηφίζουν.

Η Γενική Συνέλευση Τακτική ή Έκτακτη βρίσκεται σε απαρτία, αν παρίσταται το 1/2 πλέον ενός από τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με ονομαστική κατάσταση που κατατίθεται με φροντίδα του Δ.Σ. στο Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Αν κατά τη Γενική Συνέλευση δεν εξασφαλισθεί απαρτία συγκαλείται και πάλι μέσα σε 15 μέρες, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών. Για την απαρτία υπολογίζονται μόνο τα παρόντα μέλη. Εξουσιοδοτήσεις απόντων μελών δεν λαμβάνονται υπόψη, εκτός από τις περιπτώσεις ασθένειας, που αποδεικνύεται με επίσημο πιστοποιητικό δημόσιας υγειονομικής υπηρεσίας, ή αν αποδεδειγμένα συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας, για την αποδοχή των οποίων αποφαίνεται η Γενική Συνέλευση. Τα παρόντα μέλη μπορούν να έχουν γραπτή εξουσιοδότηση ενός μόνον από τα κωλυόμενα απόντα μέλη που εμπίπτουν στις προηγούμενες περιπτώσεις.

Για την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ. προτείνονται από το Δ.Σ. ή από μέλη που παρευρίσκονται, άτομα για να προεδρεύσουν της Γ.Σ. Εάν η πρόταση γίνει δεκτή από μέρους εκείνων που προτείνονται, ακολουθεί ψηφοφορία με ανάταση του χε­ριού. Πρόεδρος εκλέγεται αυτός που θα συγκεντρώσει τις πε­ρισσότερες ψήφους, ο οποίος και αναλαμβάνει να διευθύνει τη συζήτηση, δίδοντας το λόγο σ’ αυτούς που τον ζητούν, αφαιρώντας τον από κείνους που παρεκτρέπονται και τηρώντας, γενικά, τη διαδικασία που προβλέπεται από το καταστατικό.

Πρακτικά της συνεδρίασης τηρούνται με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ. και Γραμματείας που αποτελείται από 2 πρόσωπα που υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. και έχουν ως αποστολή την υποβοήθηση του έργου του και την καταμέτρηση των ψήφων στα θέματα που προτείνονται προς ψήφιση. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται την ίδια μέρα από το Προεδρείο της και τη Γραμματεία.

Κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση:

α) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει τα μέλη για το έργο που πραγματοποιήθηκε κατά το έτος που πέρασε, καθώς και για το πρόγραμμα της Εταιρείας κατά το νέο έτος.

β) Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. διαβάζει την έκθεση πεπραγμένων.

γ) Ο Ταμίας εκθέτει τα οικονομικά πεπραγμένα και εισηγείται τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης κατά το έτος που πέρασε και τον προϋπολογισμό για το νέο έτος.

δ) Ο Γραμματέας του Ε.Σ. διαβάζει την έκθεση του Ε.Σ. για το έργο της Εταιρείας κατά το έτος που έληξε και για τις ενέργειες της Διοίκησης και την οικονομική διαχείριση.

ε) Η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην έγκριση των πε­πραγμένων, του οικονομικού απολογισμού και προϋπολογι­σμού, χωριστά για τον καθένα. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να εκ­φέρουν γνώμες για τα πεπραγμένα ή για τον προϋπολογισμό και το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων κατά το νέο έτος και να διατυπώσουν προτάσεις, οι οποίες τίθενται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 18 

Αρχαιρεσίες

Στην ετήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που συνέρχεται κατά το τελευταίο έτος της θητείας του Δ.Σ. περιλαμβάνονται ως θέματα και τα εξής: α) απολογισμός και έγκριση πεπραγμένων Δ.Σ. και β) αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου κατά την ερχόμενη τριετία.

Εκλόγιμα μέλη κατά τις αρχαιρεσίες της προηγουμένης παραγράφου είναι τα τακτικά μέλη της Εταιρείας που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς αυτή. Δεν μπορούν να είναι υποψήφια μέλη των οποίων η διάρκεια παραμονής στην Εταιρεία είναι μικρότερη των δύο ετών. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και για το πρώτο Εποπτικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Τα εκλόγιμα μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ ή το Ε.Σ. στέλνουν ή καταθέτουν και στις δύο περιπτώσεις “επί αποδείξει” στο Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. σχετική δήλωση μέχρι και την προηγούμενη της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Τη δήλωση αυτή μπορεί να αντικαταστήσει σχετική πρόταση τριών εκλόγιμων μελών της Εταιρείας.

Με βάση τις δηλώσεις και προτάσεις αυτές καταρτίζεται από το Γεν. Γραμματέα ονομαστική κατάσταση κατ’ αλφαβητική σειρά, χωριστά για κάθε Συμβούλιο, των υποψηφίων. Υποβολή υποψηφιοτήτων είναι δυνατή και πριν από τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης καλείται από τον Πρόεδρο η Συνέλευση να εκλέξει από αυτούς που έχουν δικαίωμα ψήφου 3μελή Εφορευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.

Μετά την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής κηρύσσεται από τον Πρόεδρο η λήξη της πρώτης φάσης των εργασιών της Συνέλευσης, επικυρώνονται τα πρακτικά και παραδίδονται στην Εφορευτική Επιτροπή τα απαραίτητα για τις αρχαιρεσίες στοιχεία. Η Εφορευτική Επιτροπή προχωρεί στη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, σύμφωνα με όσα ορίζονται από το καταστατικό για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου με μυστική ψηφοφορία.

Κάθε εκλογέας μπορεί να σημειώσει στα ψηφοδέλτια σταυ­ρό προτίμησης για πέντε το πολύ πρόσωπα από τους υποψηφίους για το Δ.Σ. και για 3 το πολύ από τους υποψηφίους για το Ε.Σ. Αν τα ψηφοδέλτια δεν αναγράφουν τα ονόματα των υποψηφίων κάθε εκλογέας σημειώνει μόνος τον αντίστοιχο αριθμό ονομάτων. Ψηφοδέλτια με περισσότερους σταυρούς ή περισσότερα ονόματα από όσα ορίζονται παραπάνω θεωρούνται άκυρα.

Εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας: α) για το Δ.Σ. οι 5 που πήραν τους περισσότερους ψήφους ως τακτικά μέλη και οι 2 επόμενοι ως αναπληρωματικά, β) κατά τον ίδιο τρόπο οι 3 πρώτοι από τους υποψηφίους για το Ε.Σ. εκλέγονται ως τακτικά μέ­λη και ο επόμενος ως αναπληρωματικός.

Μετά την ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει πρακτικό διεξαγωγής των αρχαιρεσιών σε δύο αντίγραφα και ανακηρύσσει τα επιτυχόντα μέ­λη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά αυ­τά μαζί με όλο το εκλογικό υλικό παραλαμβάνονται από τον Προεδρεύοντα της Εφορευτικής Επιτροπής και παραδίδονται στη συνέχεια στο Γεν. Γραμματέα του παλαιού Δ.Σ., ο οποίος τα παραδίδει στον αντίστοιχο Γραμματέα του νέου Δ.Σ., όταν αυτό συγκροτηθεί σε σώμα. Σ’ όλες τις περιπτώσεις συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής. Το εκλογικό υλικό διατηρείται μέχρι της εκλογής των νέων Συμβουλίων, οπότε και καταστρέφεται.

Άρθρο 19

Εισοδήματα της Εταιρείας

Πόροι της Εταιρείας είναι:

α) Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή των μελών της. β) Δωρεές μελών της ή άλλων φυσικών ή Νομικών Προσώπων. γ) Κρατικές επιχορηγήσεις. δ) Έσοδα από την έκδοση του περιοδικού και άλλες εκδόσεις της Εταιρείας. ε) Έσοδα από τα δικαιώματα συμμετοχής σε Συνέδρια, Σεμινάρια ή άλλες εκδηλώσεις που οργανώνονται από την Εταιρεία. στ) Έσοδα από τη διεξαγωγή μελετών ή ερευνών ή την πραγματοποίηση επιμορφωτικών ή ερευνητικών ή άλλων χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή τη συμμετοχή της εταιρείας σ’αυτά. ζ) Έσοδα από ακίνητα, τόκοι καταθέσεων και τοκομερίδια ομολο­γιών, μετοχών ή άλλων χρεογράφων. η) Κάθε άλλο εισόδημα που αποκτήθηκε νόμιμα από ελληνική ή ξένη πηγή. Για την αποδοχή των δωρεών αποφαίνεται το Δ.Σ.

Άρθρο 20

Διαχείριση

Η διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας, κινητής και ακίνητης, ενεργείται πάντοτε με βάση τον προϋπολογισμό που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

Κάθε είσπραξη αποδεινύεται με διπλότυπη απόδειξη, που υπογράφεται από τον Ταμία, η οποία προέρχεται από το στέλεχος των διπλοτύπων αποδείξεων είσπραξης, θεωρημένο από τον Πρόεδρο και σφραγισμένο με τη σφραγίδα της Εταιρείας κατά φύλλο.

Κάθε πληρωμή ενεργείται από τον Ταμία, ύστερα από εγκριτική απόφαση του Δ.Σ. και με βάση διπλότυπο χρηματικό ένταλμα πληρωμής που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ. και είναι σφραγισμένο με τη σφραγίδα της Εταιρείας. Το στέλεχος των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής είναι θεωρημένο από τον Πρόεδρο και σφραγισμένο κατά φύλλο με τη σφραγίδα της Εταιρείας. Στα εντάλματα πληρωμής επισυνάπτονται και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά κανονικά υπογεγραμμένα.

Η χρηματική περιουσία της Εταιρείας κατατίθεται σε ένα ή περισσότερους μεγάλους τραπεζικούς οργανισμούς. Οι αναλήψεις και οι καταθέσεις διενεργούνται από τον Ταμία ή σε περίπτωση κωλύματος από εξουσιοδοτημένο από το Δ.Σ. μέλος του. Από τον ταμία, με τη συνεργασία του Γενικού Γραμματέα της Εταιρείας, τηρείται βιβλίο της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας, καθώς και βιβλίο επίπλων και σκευών, ως και βιβλίο καταγραφής των βιβλίων και περιοδικών της βιβλιοθήκης, κα­θώς και άλλα λογιστικά βιβλία που θα θεωρηθούν απαραίτητα.

Άρθρο 21 

Χρηματοδότηση ερευνών, μεταφράσεων, εκδόσεων

Εφόσον τα οικονομικά της Εταιρείας το επιτρέψουν, είναι δυνατό να χρηματοδοτούνται επιστημονικές έρευνες, μεταφράσεις ξένων βιβλίων ή εκδόσεις επιστημονικών εργασιών που αναφέρονται σε αντικείμενα της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης αποκλειστικά.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση ερευνητικών ή άλλων εργασιών είναι η πρωτοτυπία και η υψηλή επιστημονική στάθμη τους.

Για τη χρηματοδότηση οποιασδήποτε εργασίας αποφασίζει το Δ.Σ., ύστερα από εισήγηση ειδικής 3μελούς επιτροπής που αποτελείται από μέλη της Εταιρείας, που έχουν σχετική επιστημονική ειδίκευση, και ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. μεταξύ των εμπειρότερων κατά προτεραιότητα μελών της.

Για την χρηματοδότηση μετάφρασης ή έκδοσης ολοκληρωμένης επιστημονικής εργασίας κατατίθεται μαζί με την αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Δ.Σ. και αντίγραφο της μετάφρασης της εργασίας, τα οποία και διαβιβάζονται προς την ειδική επιτροπή κρίσης των προτάσεων.

Η απόφαση του Δ.Σ. γνωστοποιείται στον/ους ενδιαφερόμενο/ους εντός 2 τουλάχιστο μηνών από την κατάθεση των παραπάνω αντιγράφων.

Για τη χρηματοδότηση ερευνών κατατίθεται μαζί με την αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Δ.Σ και πλήρες σχέδιο της προτεινόμενης προς διεξαγωγή έρευνας. Το πρώτο Δ.Σ. οφείλει να συντάξει αναλυτικό οδηγό για τον τρόπο διεξαγωγής των ερευνών που θα χρηματοδοτούνται και για τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν.

Προτεραιότητα στη χρηματοδότηση έχουν οι έρευνες εκείνες που αναφέρονται σε ζωτικά προβλήματα αξιολόγησης της Ελληνικής Εκπαίδευσης και των επιμέρους συντελεστών της.

Για τη χρηματοδότηση οποιασδήποτε επιστημονικής εργασίας απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. Στη συνέχεια υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του ή των ενδιαφερόμενου/ων και του Προέδρου του Δ.Σ. της Εταιρείας, στην οποία καθορίζονται οι όροι της χρηματοδότησης, οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών και οι ποινικές ευθύνες από τη μη τήρησή της.

Προτεραιότητα στις χρηματοδοτήσεις έχουν τα τακτικά μέλη της Εταιρείας ύστερα τα αντεπιστέλλοντα και έπειτα επιστήμονες που δεν αποτελούν μέλη της Εταιρείας. Όλες οι εκδόσεις της Εταιρείας φέρουν στο εξώφυλλο και στο άνω μέρος το όνομα της Εταιρείας και τη σειρά, στην οποία ανήκει το κάθε βιβλίο. Οι σειρές αυτές καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 22

Έκδοση περιοδικού

Μόλις τα οικονομικά της Εταιρείας το επιτρέψουν και σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των δύο ετών από τη σύσταση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία θα προβεί στην έκδοση επιστημονικού περιοδικού με τον τίτλο «Ελληνική Επιθεώρηση Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης». Στο περιοδικό θα δημοσιεύονται επιστημονικά άρθρα Ελλήνων και ξένων συγγραφέων στην Ελληνική ή σε μια από τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική. Τα άρθρα που θα δημοσιεύονται πρέπει να αναφέρονται αποκλειστικά σε κάποιο από τους τομείς εφαρμογής της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης ή στη μεθοδολογία της ή στο θεωρητικό της υπόβαθρο ή σε άλλα συναφή θέματα. Άρθρα που δεν έχουν σχέση με την Εκπαιδευτική Αξιολόγηση δεν δημοσιεύονται στο περιοδικό. Κάθε άρθρο ή μελέτη, η οποία θα δημοσιεύεται οφείλει να είναι πρωτότυπη και να συνοδεύεται από περίληψη σε μια τουλάχιστο από τις ξένες γλώσσες που αναφέρθηκαν προηγουμένως ή στα ελληνικά εάν το αντίστοιχο άρθρο έχει γραφεί σε ξένη γλώσσα.

Τα προς δημοσίευση άρθρα αποστέλλονται, χωρίς το όνομα των συγγραφέων τους σε δύο τουλάχιστον κριτές, οι οποίοι αποφαίνονται εγγράφως για τη δημοσίευσή τους. Την αποστολή των άρθρων πραγματοποιεί η συντακτική επιτροπή του περιοδικού, το δε σώμα των κριτών συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. και γνωστοποιείται μόνο στη συντακτική επιτροπή. Τα ονόματα των κριτών παραμένουν απόρρητα.

Το Δ.Σ της Εταιρείας ορίζει 5μελή συντακτική επιτροπή του περιοδικού από μέλη της Εταιρείας, η οποία έχει την ευθύνη της επιλογής των προς δημοσίευση εργασιών. Yπεύθυνος του περιοδικού ορίζεται αυτοδικαίως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Τα μέλη της συντακτικής επιτροπής επιλέγονται μεταξύ των αρχαιοτέρων και εμπειροτέρων μελών της Εταιρείας. Το Δ. Σ. ορίζει, επίσης, το συντονιστή της επιτροπής, ο οποίος ανήκει στα μέλη της, και ελέγχει τη λειτουργία της. Με απόφαση του Δ.Σ. ορίζεται, μετά από πρόταση της συντακτικής επιτροπής, συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή στην οποία δύνανται να συμμετέχουν Έλληνες και ξένοι διακεκριμένοι επιστήμονες, έστω και αν δεν είναι μέλη της Εταιρείας.

Τη διαχείριση του περιοδικού θα έχει ο Ταμίας του Δ.Σ. υπο­βοηθούμενος από προσωπικό, το οποίο μπορεί να προσληφθεί γι’ αυτόν το σκοπό, όταν το επιτρέψουν τα οικονομικά της Εται­ρείας. Λεπτομερέστερο κανονισμό έκδοσης του περιοδικού ο­φείλει να συντάξει η πρώτη συντακτική επιτροπή του.

Άρθρο 23 

Έκδοση άλλων εντύπων

Εκτός από την έκδοση του περιοδικού και τις άλλες, καθα­ρά επιστημονικές εκδόσεις, η Εταιρεία μπορεί κατά καιρούς να προβαίνει και στην έκδοση και άλλων εντύπων, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού πάνω σε επίκαιρα θέματα Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης ή για την προάσπιση των συμφερόντων των επιστημονικών ειδικοτήτων, τις οποίες περιλαμβάνει.

Άρθρο 24 

Γραμματεία

Για την καλή λειτουργία των γραφείων της Εταιρείας, την έγκαιρη διεξαγωγή της σχετικής αλληλογραφίας και τη διακίνηση των επιστημονικών εκδόσεων και των άλλων εντύπων της μπορούν να προσλαμβάνονται, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. μισθωτοί υπάλληλοι, εφόσον τα οικονομικά της Εταιρείας το επιτρέπουν. Η νομική σχέση εργασίας του προσωπικού αυτού ορίζεται από το Δ.Σ. και με τις συμβάσεις πρόσληψης του στις οποίες προσδιορίζεται το έργο που οφείλουν να επιτελούν, η χρονική του διάρκεια, το ύψος και ο τρόπος αποζημίωσή τους.

Άρθρο 25 

Τροποποίηση ή συμπλήρωση του καταστατικού

Το καταστατικό της Εταιρείας μπορεί να συμπληρώνεται ή να τροποποιείται με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. το οποίο και οφείλει να αιτιολογεί τους λόγους, για τους οποίους επιβάλλεται η τροποποίηση ή η συμπλήρωση αυτή.

Οι διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στους σκοπούς και τις γενικές αρχές της Εταιρείας θεωρούνται θεμελιώδεις και δεν μπορούν να τροποποιηθούν.

Για τη λήψη των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των σχετικών με την τροποποίηση του καταστατικού απαιτούνται: α) για την απαρτία η απόλυτη πλειοψηφία των τακτικών μελών της Εταιρείας που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς αυτή, και β) για τη λήψη αποφάσεων η πλειοψηφία των 3/4 όσων δικαιούνται να ψηφίσουν.

Άρθρο 26 

Διάλυση της Εταιρείας

Η Εταιρεία διαλύεται μόνον ύστερα από απόφαση της Γενι­κής Συνέλευσης, Τακτικής ή ‘Έκτακτης, κατά την ίδια διαδικα­σία, κατά την οποία ορίζεται στο προηγούμενο άρθρο η λήψη αποφάσεων για την τροποποίηση του καταστατικού.

Η Εταιρεία θεωρείται αυτοδικαίως διαλυμένη, όταν τα ενερ­γά μέλη αυτής επί τρία συνεχή έτη δεν είναι περισσότερα των 20.

Κατά τη διάλυση της Εταιρείας, το αρχείο, η βιβλιοθήκη και η περιουσία της περιέχονται σε κάποιο Πανεπιστήμιο ή σε άλλο σχετικό Ανώτερο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή παρεμφε­ρές επιστημονικό σωματείο, το οποίο ορίζεται με την απόφαση διάλυσης της Εταιρείας.

Άρθρο 27

Σύσταση προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής

Μετά την υπογραφή του παρόντος καταστατικού τα ιδρυτι­κά μέλη της Εταιρείας προβαίνουν στην εκλογή πενταμελούς προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, η οποία συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα, του Ταμία και ενός μέλους της.

Σκοπός της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής είναι η αρχική ορ­γάνωση και η λειτουργία της Εταιρείας και η προκήρυξη των πρώτων αρχαιρεσιών εντός 6 τουλάχιστο μηνών από της έγκρισης του καταστατικού, για την ανάδειξη Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου.

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2014